Det har været et godt første halvår 2018 for Møns Bank. Det fortæller banken i en pressemeddelelse.

Med et resultat på 19,6 mio. kr. før skat er Møns Bank kommet godt igennem første halvår af 2018 – og forventningerne til bundlinjen for året opjusteres med 5 mio. kr.

”Vi er kommet godt igennem første del af 2018 i Møns Bank, hvor det høje aktivitetsniveau igennem de seneste år er fastholdt,” siger bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter: ”Det har haft en god afsmittende virkning på bankens aktivitetsbestemte driftsindtægter, der generelt er under pres på grund af det lave renteniveau. Samtidig er der en generel bedring i kundernes økonomi, hvilket har en positiv afsmittende virkning på niveauet for bankens nedskrivninger. Da der samtidig er udsigt til positive kursgevinster, så opjusterer vi forventningerne til årets resultat før skat med 5 millioner til intervallet 25-35 millioner kr.”

Bankens basisdrift følger budgettet og fastholdes uændret til omkring 30-35 millioner kr.

Højt aktivitetsniveau

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for første halvår udgør 29,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 5,4 %.

”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at den daglige indsats har haft en positiv indvirkning på indtægterne i en tid, hvor den finansielle sektor på indtægtssiden er udfordret af det meget lave renteniveau,” supplerer Flemming Jensen.

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens stigende udlånsaktivitet til primært erhvervslivet, en fastholdelse af aktivitetsniveauet på boligmarkedet samt en fortsat tilgang af nye kunder.

På ejendomsmarkedet har der været en god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, og sammen med bankens fokus på optimering af kundernes ejendomsfinansiering, privat som erhverv, har bankens aktiviteter med formidling af finansiering via realkreditlån været høj.

Omvendt betyder det lave renteniveau, at renteindtægterne fra bankens overskydende likviditet er faldet, og samtidig er rentemarginalen af ud- og indlånsforretningerne under pres. Dette har betydet, at de samlede netto renteindtægter er faldet med 1,3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, selvom bankens samlede udlån og den overskydende likviditet har været væsentligt større igennem 2018.

Faldende netto renteindtægter

Om udviklingen i bankens netto renteindtægter siger Flemming Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for bankdriften, da bankernes store overskudslikviditet stort set ikke bliver forrentet. Når vi i Møns Bank kun har et begrænset fald i renteindtægterne i forhold til sidste år, så er det fordi bankens udlån har været stigende. De samlede udlån er siden årsskiftet steget med 5,4 %, svarende til 77 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende, da det dækker over en forholdsvis stor udlånsaktivitet, idet bankens kunder generelt tilbagebetaler flittigt på deres eksisterende lån.”

Bankens samlede nettorente- og gebyrindtægter udgør 71,9 mio. kr., hvilket med en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, stort set må siges at være uforandret.

Ud over netto rente- og gebyrindtægterne har der været et fald i andre driftsindtægter på 0,3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Basisdrift som forventet

”Når indtægterne kun stiger med 0,4 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,4 mio. kr. til i alt 54,7 mio. kr.,” nævner Flemming Jensen.

Stigningen i omkostningerne kan for knapt halvdelens vedkommende henføres til stigende IT-omkostninger. Den øvrige del af stigningen kan henføres til personaleudgifter.

”Det betyder, at bankens basisdrift ved halvåret er 17,1 mio. kr. før skat, hvilket er et fald i forhold til sidste år på 3,0 mio. kr., men samlet set er resultatet på niveau med bankens budgetforventninger for første halvår 2018,” sammenfatter Flemming Jensen.

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på anlægsbeholdningen.

Nedskrivningerne falder

Samtidig udtrykker Flemming Jensen: ”Det er glædeligt, at behovet for nedskrivninger på bankens udlån er faldet. I første halvår er der således kun nedskrevet 1,3 mio. kr., hvilket er mindre i forhold til første halvår sidste år, hvor der blev nedskrevet 2,9 mio. kr., og det er et klart billede af en bedring af kundernes økonomi, da denne regnskabspost er et spejl af den økonomiske udvikling hos bankens kunder.”

Opjustering af resultatforventninger

Med et resultat på bundlinjen før skat på 19,6 mio. kr. for første halvår opjusteres bankens forventninger til året som helhed med 5 mio. kr. til et resultat på bundlinjen før skat i niveauet 25-35 mio. kr.

Bankens forventninger til årets basisdrift var oprindelig 30-35 mio. kr. for året som helhed, hvilket fastholdes.

Styrket kapitalforhold

I april gennemførte Møns Bank en kapitaludvidelse med et bruttoprovenu på 80 mio. kr. til en styrkelse af bankens egenkapital. Dette betød isoleret set en stigning i bankens solvens med knapt 4 %-point.

Om betydningen af denne stigning siger Flemming Jensen: ”Møns Bank har ultimo halvåret 2018 en solvens på 18,9 %, uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav på 11,1 %, og der er således en overskydende solvens på 7,8 % svarende til omkring 157 mio. kr., hvoraf halvdelen kan henføres til kapitaludvidelsen. Vi har med kapitaludvidelsen fået styrket kapitalforholdene og er i god tid rustet til de kommende 5-6 år, hvor de stigende lovkrav til bankernes solvens indfases, og med de regler vi kender i dag, så vil kravet til solvensen i de fleste danske banker være minimum 20 % i 2023.”

”I den forbindelse skal det samtidig medvurderes, at Møns Bank er inde i en god udvikling, og i banken forventer vi, at det fortsætter i de kommende år, hvilket også kræver, at der er en vis solvens,” slutter Flemming Jensen

Bankdirektør Flemming Jensen, Møns Bank

Del:
Facebooktwitterlinkedinmail